fbpx

 

 

REGULAMIN

 

organizacji zajęć wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w Pienińskiej Szkole Branżowej I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy

 

 

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady nauczania zdalnego, zadania nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców oraz sposób monitorowania frekwencji i oceniania.

 

 

 1. Zajęcia edukacyjne

 

 • Zajęcia edukacyjne prowadzone będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze oraz możliwości psychofizycznych uczniów, jak również przerw.

 

 • Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

 

 • Zajęcia zdalne nie mogą polegać na przesłaniu zadań uczniom do wykonania bez żadnego wyjaśnienia ze strony nauczyciela.

 

 • Spotkania on-line będą się odbywały z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Teams.

 

 • Ustala się następujące podstawowe sposoby kontaktu/pracy z uczniami podczas nauki na odległość w celu realizacji treści programowych:
 1. a) e-dziennik Vulcan
 2. b) Teams
 3. c) Inne zaproponowane przez nauczyciela

 

 • Lekcja w trybie on-line trwa 40 minut.

 

7)  Zajęcia online odbywają się w czasie rzeczywistym poprzez platformę Teams, zgodnie z planem
lekcji.

 

 

 1. Zadania podmiotów Szkoły

 

Dyrektor:

 • jest odpowiedzialny za przebieg zdalnego nauczania w Szkole, które jest regulowane za pomocą zarządzeń;
 • ustala we współpracy z nauczycielami/wychowawcami/pedagogiem szkolnym:
 • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
 • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
 • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
 • ilość przekazywanego materiału w danym dniu
 • metody monitorowania frekwencji, postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przyjętym planem nadzoru na dany rok szkolny;
 • organizuje wyposażenie sal lekcyjnych w niezbędny sprzęt, co daje nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego ze szkoły;
 • może nałożyć na pracownika obowiązek ewidencjonowania wykonanych czynności w sposób przez niego określony (opis, forma, częstotliwość);
 • na bieżąco śledzi komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, MEN;
 • weryfikuje adekwatność procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych do zaistniałej sytuacji, tj. pracy zdalnej;

 

Nauczyciele:

 • organizują pracę z uczniami (z uwzględnieniem higieny pracy własnej i ucznia) – informują uczniów o możliwym trybie pracy, celach kształcenia, formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasadach i kryteriach oceniania
 • dostosowują ocenianie przedmiotowe do warunków nauczania zdalnego
 • planują efektywną naukę uczniów poprzez wybór odpowiednich materiałów edukacyjnych,
 • podają uczniom zadania obowiązkowe (nie więcej niż 2-3 zadania z jednego przedmiotu na dany dzień) oraz zadania dodatkowe dla chętnych;
 • wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy;
 • monitorują pracę uczniów poprzez ustalone sposoby sprawdzania prac uczniów
 • prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
 • okumentują swoją pracę poprzez e-dziennik lub w inny sposób wskazany przez Dyrektora Szkoły;

 

 

 

Wychowawcy

 • weryfikują dostęp uczniów do komputera i do internetu oraz ich obecności na spotkaniach online 2) odpowiadają za komunikację z uczniami i ich rodzicami, informując ich o sposobie realizacji zajęć przewidzianych dla klasy w danym tygodniu nauki (szczególnie w przypadku nauczania hybrydowego);
 • na bieżąco monitorują realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach – w przypadku wysokiej absencji któregoś z uczniów, informują o tym fakcie dyrektora Szkoły;

 

Uczniowie

 • organizują własną naukę w domu pod kierunkiem nauczycieli, przy wykorzystaniu zleconych przez nauczycieli podręczników, ćwiczeń, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych i in.;
 • uczestniczą we wszystkich zajęciach online lub zleconych zadaniach do samodzielnej pracy, zgodnie z planem lekcji, jaki obowiązywał podczas nauczania w szkole; nieprzystąpienie do lekcji online lub niewykonanie zleconych zadań na daną lekcję w sposób ustalony z nauczycielem oznacza nieobecność, która jest odnotowana w e-dzienniku;
 • aktywnie pracują podczas lekcji online – włączona kamerka, komunikowanie się z nauczycielem podczas spotkania, wykonywanie zadań;
 • mają prawo do zgłaszania na bieżąco wszelkich trudności technicznych pojawiających się podczas danej lekcji – poprzez kolegów, szkolną pocztę, wychowawcę itp.
 • mają prawo do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących formy, trybu czy treści nauczania oraz otrzymanych ocen;
 • systematycznie utrwalają omawiane wiadomości celem przygotowania się do sprawdzenia wiedzy i umiejętności, która może przybrać formę odpowiedzi ustnej, pracy pisemnej, testu, sprawdzianu itp.;
 • stosują się do ustalonych zasad wypracowanych z nauczycielami na poszczególnych przedmiotach;
 • samodzielne wykonują zadania, zobowiązani są do niekopiowania zasobów internetu
 • przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z internetu;
 • mają prawo do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego na koniec roku.

 

 

Rodzice

 • zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki na odległość, w tym wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny;
 • systematyczne usprawiedliwiają uczestniczenie dzieci w zajęciach na odległość lub informują wychowawcę o niemożności uczestniczenia dziecka w tych zajęciach – zgodnie z ustalonym sposobem kontaktu z wychowawcą (e-dziennik, SMS, telefon itd.);
 • śledzą komunikaty i wiadomości w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły;
 • kontaktują się z wychowawcą, odpowiadają na wiadomości nauczycieli;
 • zwracają uwagę dzieciom na kulturę zachowania i słowa w relacjach z nauczycielami i rówieśnikami podczas pracy zdalnej ;
 • przestrzegają ustalonych zasad celem wsparcia dziecka i nauczyciela.

 

 

Pedagog

 • prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
 • określa stałe godziny dyżurowania – wsparcie dla rodziców i uczniów;
 • uwzględnia w swych działaniach profilaktykę problemów związanych z sytuacją epidemiczną, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących obostrzeń oraz bezpieczeństwem w internecie.
 • pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielami przedmiotów w celu wspomagania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniem bądź jego rodzicem pozostają do dyspozycji na zasadach udzielania wsparcia poprzez komunikatory, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną bądź inne formy kontaktu wypracowane na potrzeby ucznia i rodzica.

 

 

 1. Monitorowanie frekwencji

 

 • Uczestnictwo ucznia w zajęciach na odległość będzie monitorowane i odnotowane w e-dzienniku.
 • Zajęcia mają formę spotkań online w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Teams. Potwierdzeniem obecności to udział ucznia w wideo spotkaniu (cała lekcja).
 • Uczeń sam może poinformować nauczyciela lub wychowawcę, że nie może wykonać zadania w wyznaczonym czasie z przyczyn technicznych czy innych uzasadnionych powodów, wówczas nauczyciel wyznaczy inny dogodny termin, a wtedy obecność na zajęciach będzie potwierdzona.
 • Jeżeli uczeń nie wykona zadania w wyznaczonym czasie i nie informuje nauczyciela/wychowawcy, że ma trudności z dostępem do komputera czy internetu (ani sam, ani przez rodzica), a wykona zadania w późniejszym czasie, będzie miał nieobecność na lekcji.
 • Tryb usprawiedliwiania nieobecności ucznia jest zgodny z zapisami w Statucie Szkoły.

 

 

 

 1. Monitorowanie postępów w nauce, ocenianie

 

 • Aktywność ucznia podczas nauczania zdalnego i hybrydowego będzie podlegała ocenie.
 • Nauczyciel modyfikuje OP, dostosowując je do wymogów nauczania na odległość, jednakże proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z zapisami w WZO. Nauczyciel informuje uczniów o sposobie weryfikowania wiedzy.
 • Postępy uczniów mogą być monitorowane/oceniane na podstawie:
 • bieżącego wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Teams i dzienniku elektronicznym
 • każdorazowego potwierdzania przez ucznia samodzielnej pracy, np. w postaci zdjęcia, dokumentu przesłanego drogą mailową z kont uczniowskich;
 • dostarczenia prac samodzielnych po powrocie do szkoły.
 • sprawdzenia wiedzy po powrocie do szkoły, podczas konsultacji, sprawdzianów;
 • bieżących kartkówek, testów, sprawdzianów online.

 

 

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 • W trakcie nauczania zdalnego/hybrydowego, zgodnie ze Statutem Szkoły, organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów jest pedagog.
 • W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc psychologiczno- -pedagogiczna udzielana jest w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • warsztatów, porad, konsultacji.
 • Formę kontaktu pedagog /nauczyciel mogą dostosować do potrzeb i możliwości uczniów i rodziców.
 • Charakter zadań jest zależny od rodzaju zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, może mieć formę:
 • zajęć online z uczniami;
 • czatu z uczniami;
 • opracowania materiałów i ćwiczeń do samodzielnej pracy ucznia.
 • Kontakty z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną nawiązywane są regularnie.

 

 

 

 1. Inne ustalenia Regulaminu

 

Realizacja treści wychowawczych i profilaktycznych, związanych z kalendarzem świąt szkolnych, obrzędowością Szkoły odbywać się może poprzez zajęcia z wychowawcą lub stronę internetową szkoły.

 

Nauczanie zdalne realizowane jest przez nauczycieli z całym zespołem klasowym, nie z pojedynczymi osobami – uczniami, którzy przebywają  na kwarantannie.

Uczeń niemogący uczęszczać do szkoły z powodu kwarantanny w sytuacji, gdy szkoła i klasa realizują nauczanie stacjonarne:

 • uzupełnia zaległości w takim samym trybie jak w przypadku absencji spowodowanej chorobą;
 • ma prawo zwrócić się do nauczyciela o pomoc i tę pomoc uzyskać;
 • może otrzymać od nauczyciela zadania do samodzielnej pracy, których poprawność będzie sprawdzona po powrocie dziecka do szkoły;
 • uczestniczy w konsultacjach z każdego przedmiotu po powrocie ucznia do szkoły – wychowawca pomaga uczniowi w ustaleniu terminów konsultacji z nauczycielami.

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń podczas realizacji kształcenia na odległość.

Zapisy Regulaminu mogą ulegać modyfikacji – w zależności od sytuacji epidemicznej i bieżących zmian w regulacjach prawnych.

Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszym Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 19 października 2020 r.