fbpx

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Fr. Blachnickiego w Szczawnicy

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm );
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737)
 3. 11 b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm)Oferta  edukacyjna

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022 do klas wielozawodowych, kształcących w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • elektrykRekrutacja

Postanowienia ogólne

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia im. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. Rekrutacja na rok 2021/2022 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat lub systemem tradycyjnym poprzez złożenie kwestionariusza w sekretariacie szkoły (kwestionariusz dostępny na stronie szkoły).

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, składany w sekretariacie Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. w Szczawnicy.
 2. Kandydaci muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wygenerowane przez system podanie (lub kwestionariusz pobrany ze strony szkoły) podpisane przez kandydata  i  jego  rodziców  (opiekunów  prawnych)  oraz  dokumenty  potwierdzające  dane  o  ocenach końcowych oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu).

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru;
 2. Od 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
 3. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 4. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 5. 22 lipca 2021 r. – podanie przez szkoły ponadpodstawowe wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
 6. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (uzupełnienie wniosku o oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 7. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie przez szkołę do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

Kryteria przyjęcia

 1. Do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, biologia lub fizyka (w zależności od wybranego zawodu), historia oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 18 pkt
 • za stopień bardzo dobry              – 17 pkt
 • za stopień dobry                             – 14 pkt
 • za stopień dostateczny                – 8 pkt
 • za stopień dopuszczający            – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  – międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  – krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  – wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  – powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
  18 punktów.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia powołuje Komisję Rekrutacyjną, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata i może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
  5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wyżej wymienionym wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.