fbpx

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Fr. Blachnickiego w Szczawnicy

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm );
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610).
 3. Zarządzenie nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 Oferta  edukacyjna

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas wielozawodowych, kształcących w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • elektryk

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami .
 2. Od 26 czerwca 2020 r. – do 10 lipca 2020 r. – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje
 4. Do 4 sierpnia 2020 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
 5. Do 11 sierpnia 2020 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. 12 sierpnia 2020 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. – Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 8. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – Potwierdzenie przez zakwalifikowanego kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 1. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 2. 19 sierpnia 2020 r. – Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
 3. Do 20 sierpnia 2020 r. – Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji
  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
 4. Do 22 sierpnia 2020 r. – Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 5. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 6. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 7. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Kryteria przyjęcia

 1. Do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum: język polski, matematyka, biologia lub fizyka (w zależności od wybranego zawodu), historia oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego wyrażone w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 18 pkt
 • za stopień bardzo dobry             – 17 pkt
 • za stopień dobry                            – 14 pkt
 • za stopień dostateczny                – 8 pkt
 • za stopień dopuszczający           – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  – międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  – krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  – wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  – powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia powołuje Komisję Rekrutacyjną, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
Facebook