fbpx

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Fr. Blachnickiego w Szczawnicy

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz.1737);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.) w tym zmiany ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz.1525.
 • Zarządzenia nr 6/22 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.

I . Oferta  edukacyjna

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023 do klas wielozawodowych, kształcących w zawodach:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • sprzedawca
 • monter instalacji sanitarnych

 

 1. Rekrutacja

 

Postanowienia ogólne

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia im. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

 1. Rekrutacja na rok 2022/2023 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem:

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat lub systemem tradycyjnym poprzez złożenie kwestionariusza w sekretariacie szkoły (kwestionariusz dostępny na stronie szkoły lub w sekretariacie szkoły).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata, składany w sekretariacie Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. w Szczawnicy.

 

 1. Kandydaci muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wygenerowane przez system podanie (lub kwestionariusz pobrany ze strony szkoły) podpisane przez kandydata  i  przez co najmniej jednego z jego  rodziców/opiekunów  prawnych  oraz  dokumenty  potwierdzające  dane  o  ocenach końcowych oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (kopia świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu).

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły poprzez rejestrację w systemie rekrutacji elektronicznej i dostarczenie do sekretariatu lub przesłanie adres poczty elektronicznej szkoły wniosków o przyjęcie do szkoły, wygenerowanych z systemu rekrutacji elektronicznej „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” lub kwestionariuszy dostępnych na stronie szkoły lub sekretariacie szkoły (rekrutacja systemem tradycyjnym).
 2. Od 16 maja do 21 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 3. Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 –uzupełnienie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
 4. Do 12 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.
 5. 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie przez do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. Do 25 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty

(o ile wcześniej nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku do szkoły)

 • zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia tego zaświadczenia w w/w terminie, rodzic kandydata nie później niż do 22 lipca 2022 r.  informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, podając jednocześnie przyczynę niedotrzymania terminu dostarczenia zaświadczenia. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

 1. 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

 1. Od 27 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły poprzez rejestrację w systemie rekrutacji elektronicznej i dostarczenie do sekretariatu lub przesłanie adres poczty elektronicznej szkoły wniosków o przyjęcie do szkoły, wygenerowanych z systemu rekrutacji elektronicznej „Nabór Szkoły ponadpodstawowe” lub kwestionariuszy dostępnych na stronie szkoły lub sekretariacie szkoły (rekrutacja systemem tradycyjnym).
 2. Od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 3. Do 3 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.
 4. 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 – podanie przez do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. Do 17 sierpnia 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty

(o ile wcześniej nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku do szkoły)

 • zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia tego zaświadczenia w w/w terminie, rodzic kandydata nie później niż do 22 lipca 2022 r.  informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, podając jednocześnie przyczynę niedotrzymania terminu dostarczenia zaświadczenia. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

 1. 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych.

 

 

Kryteria przyjęcia

 1. Do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: język polski, matematyka, język obcy, historia oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 18 pkt
 • za stopień bardzo dobry              – 17 pkt
 • za stopień dobry                             – 14 pkt
 • za stopień dostateczny                – 8 pkt
 • za stopień dopuszczający            – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów;
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
  10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
  3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
  18 punktów.

 

 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

 

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia powołuje Komisję Rekrutacyjną, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym

 

 1. W terminie do 29 sierpnia 2022 r. (do 22 sierpnia 2022 r. w przypadku postępowania uzupełniającego) rodzic kandydata i może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
  do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wyżej wymienionym wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania.