fbpx

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Fr. Blachnickiego w Szczawnicy

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Opracowany na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm );
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., 610).
 3. Zarządzenie NR 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
 4. Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych.

 

 I. Oferta  edukacyjna

Pienińska Szkoła Branżowa I stopnia im. ks. Franciszka Blachnickiego w Szczawnicy prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do klas wielozawodowych, kształcących w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • fryzjer
 • murarz-tynkarz
 • kierowca mechanik
 • sprzedawca
 • elektryk

 

II. Rekrutacja

Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, składany w sekretariacie Pienińskiej Szkoły Branżowej I st. w Szczawnicy. Wniosek mowa w należy wydrukować z systemu elektronicznego V-Edukacja Nabór.
 2. Rekrutacja na rok 2019/2020 prowadzona jest systemem elektronicznym z wykorzystaniem systemu V-Edukacja Nabór, dostępnego pod adresem: https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat., jak i systemem tradycyjnym poprzez złożenie kwestionariusza w sekretariacie szkoły.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Kandydaci do szkoły w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019
 • dokonują rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej samodzielnie lub w sekretariacie PSB I st.  Kandydaci mogą również dokonać rejestracji w systemie rekrutacji elektronicznej w macierzystym gimnazjum, jeżeli to gimnazjum bierze udział w rekrutacji elektronicznej,
 • wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej V- Edukacja Nabór podczas rejestracji wniosek drukują i dostarczają go do sekretariatu PSB I st.,
 • do wglądu – dokument potwierdzający dane osobowe kandydata (legitymacja lub dowód osobisty).
 1. Od 21 do 25 czerwca 2019 r. kandydaci uzupełniają wnioski o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego.
 2. Od 25 kwietnia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna PSB I st. weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. 28 czerwca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Do 3 lipca 2019 r. szkoła wydaje kandydatom skierowania na badania lekarskie.
 5. Do 9 lipca 2019 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do sekretariatu PSB I st.
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub  gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (pkt 2)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • do dokumentów kandydat dołącza 2 aktualne zdjęcia.
 1. 10 lipca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna PSB I st. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 2. 11 lipca 2019 r. dyrektor szkoły informuje Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1. Od 11 do 16 lipca 2019 r. złożenie do sekretariatu PSB I st. wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 11 do 30 lipca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do PSB I st. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.
 3. 31 lipca 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 1. Do 5 sierpnia 2019 r. szkoła wydaje kandydatom skierowania na badania lekarskie.
 1. Do 20 sierpnia 2019 r. kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie
  do sekretariatu PSB I st.
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub  gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (pkt 2)
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • do dokumentów kandydat dołącza 2 aktualne zdjęcia
 1. 23 sierpnia 2019 r., o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do PSBI st. w postępowaniu uzupełniającym.
 2. 23 sierpnia 2019 r. dyrektor szkoły informuje Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Kryteria przyjęcia

 1. Do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy w pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. W rekrutacji do Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia w Szczawnicy ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum: język polski, matematyka, biologia lub fizyka (w zależności od wybranego zawodu), historia oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjalnego wyrażone w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, mnoży się przez 0,2.
 3. Za oceny z wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 2 stosuje się następującą punktację:
 • za stopień celujący                        – 18 pkt
 • za stopień bardzo dobry             – 17 pkt
 • za stopień dobry                            – 14 pkt
 • za stopień dostateczny                – 8 pkt
 • za stopień dopuszczający           – 2 pkt
 1. Punktację za inne osiągnięcia przyznaje się według zasady:
 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  – tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  – tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  – międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  – krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  – wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  – powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 • w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Komisja Rekrutacyjna

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor Pienińskiej Szkoły Branżowej I stopnia powołuje Komisję Rekrutacyjną, złożoną z przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata i może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie
  5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wyżej wymienionym wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Facebook